Nguyễn, Đ. K. và c.s. (2024) “THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023)”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(5), tr 46–54. doi: 10.56535/jmpm.v49i5.675.