Trần, T. P. và Chử, V. M. (2024) “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ NANO LIPID RẮN CHỨA CELECOXIB VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ VÚ IN VITRO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 35-45. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.662.