Nguyễn, T. A. và c.s. (2024) “KẾT QUẢ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM QUÂN Y TẠI ĐẢO NAM YẾT QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA GIAI ĐOẠN 2004 - 2023”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 131–142. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.656.