Tống, Đ. M. và c.s. (2024) “THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 113–123. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.654.