Nguyễn, H. T. và c.s. (2024) “BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG CỦA BỘ ĐỘI KHI HOẠT ĐỘNG TRONG HẦM CÔNG SỰ TẠI ĐẢO A”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 57–69. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.639.