Trần, T. H. G. và Trần, N. N. H. (2024) “THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC BỆNH VIỆN QUÂN KHU 7”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 162-173. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.627.