Phạm, H. V., Trần, P. Đông và Nguyễn, B. Q. (2024) “HIỆU QUẢ CHỐNG VIÊM VÀ GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM CHẾ PHẨM CHỨA NỌC ONG TRÊN BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI, VIÊM QUANH KHỚP VAI”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 300-311. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.625.