Hoàng, T. T. T., Dương, H. O., Hồ, S. H. và Trịnh, T. S. (2024) “SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 88-96. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.605.