Ngọc Phạm, Điệp, Quang Đặng, V., Khánh Phạm, H., Cao Hồng, P. và Thị Nghiêm, M. C. (2024) “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 17-25. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.548.