Bùi, Q. D. (2024) “MÔ HÌNH PHARMACOPHORE CÁC CHẤT CHỦ VẬN VÀ DOCKING TRÊN THỤ THỂ DOPAMIN D2”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(3), tr 27-41. doi: 10.56535/jmpm.v49i3.546.