Cao, H. P., Vũ, Q. P., Thanh Đỗ, H., Đỗ, V. T., Nguyễn, T. K., Bùi, H. H., Đỗ, T. S. và Đặng, T. P. (2024) “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG GAN TRONG BỆNH SAY NÓNG THỰC NGHIỆM”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 83-94. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.544.