Phạm, H. T., Hoàng, X. C., Võ, T. B. T. ., Trịnh, T. S. và Đỗ, N. B. (2024) “TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(1), tr 26-35. doi: 10.56535/jmpm.v49i1.489.