Nguyễn, M. T. và c.s. (2023) “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 5–15. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.480.