Nguyễn, M. A. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 99-109. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.451.