Do, T. L. Q., Ho, H. T., Nguyen, D. U. và Hoang, T. T. (2023) “CORRELATION BETWEEN INTRAHEPATIC cccDNA AND SERUM HBV pgRNA IN TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 120-130. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.445.