Đỗ, Đ. T., Vũ, M. Q. và Phạm, N. T. (2023) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(8), tr 37–44. doi: 10.56535/jmpm.v48i8.424.