Dương, H. N., Vũ, X. N., Nguyễn, X. T., Nguyễn, V. H. và Lương, C. T. (2023) “THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM SOLUBLE ST2 CONCENTRATION AND SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 126-136. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.402.