Trần, B. Đ. (2023) “ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 48(6), tr 5–15. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.370.