Đỗ, T. Đắc, Nguyễn, D. Ánh, Nguyễn, T. T., Lê, N. A., Trần, T. T. H., Ngô, T. N. D., Nguyễn, T. M. T., Phạm, T. T. C., Hoàng, T. L., Phan, M. H., Đỗ, T. H., Nguyễn, M. H. và Trần, N. T. (2023) “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI TỪ THÁNG 6/2018 - 02/2023”, Tạp chí Y Dược học quân sự, 48(6), tr 40-48. doi: 10.56535/jmpm.v48i6.361.