Phạm, Q. T., Lưu, C. T., Nguyễn, T. X. và Đào, T. K. (2024) “NGHIÊN CỨU SỰ KHÔNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC ỨC CHẾ MIỄN DỊCH Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y Dược học Quân sự, 49(2), tr 266-273. doi: 10.56535/jmpm.v49i2.287.