Nguyễn, Thị Điệp, Thị Phương Phạm, và Duy Hùng Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ KHUẾCH TÁN TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT U NGUYÊN BÀO TỦY VÀ U MÀNG NÃO THẤT VÙNG HỐ SAU Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (Tháng Tư):180-89. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49.800.