Cao, Văn Hiệp, Quang Huy Bùi, Xuân Tĩnh Đỗ, Việt Hùng Đinh, Văn Linh Nguyễn, và Đình Khanh Nguyễn. 2024. “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN GIẢ BỆNH Ở NAM QUÂN NHÂN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):137-44. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.749.