Trương, Quý Kiên, Thị Bích Hằng Nguyễn, Phúc Khăm Hoàng, Thị Minh Thu Vũ, Bá Nghĩa Phan, Văn Cường Nguyễn, Thị Thu Hà Nguyễn, Xuân Sử Hoàng, Việt Thắng Lê, và Quốc Toản Phạm. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA TẢI LƯỢNG VIRUS BK TRONG TIÊN ĐOÁN BỆNH THẬN LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS BK Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):77-86. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.746.