Nguyễn, Thái Ngọc Minh, Như Lâm Nguyễn, và Đình Hùng Trần. 2024. “ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI VÀ VAI TRÒ TIÊN LƯỢNG CỦA NỒNG ĐỘ SpCO VÀO VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN BỎNG HÔ HẤP”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):192-201. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.737.