Nguyễn, Minh Nam, Thị Thùy Dịu Nguyễn, Thị Thu Hằng Đinh, Đăng Dũng Nguyễn, Lan Anh Bùi, Ella Sklan, và Văn Tổng Hoàng. 2024. “XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐỊNH LƯỢNG NỒNG ĐỘ LONG NON-CODING RNA IFI6lnc2 VÀ EPB41L4A-AS1 BẰNG PHƯƠNG PHÁP REAL-TIME PCR”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):245-55. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.720.