Hoàng, Anh Trung, Thị Miến Hoàng, Thị Hiền Mai, Hữu Dũng Nguyễn, và Việt Thắng Lê. 2024. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA THIẾU MÁU VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):172-81. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.716.