Đào, Trung Hải, Đức Kiên Nguyễn, và Văn Hành Phùng. 2024. “TỔNG KẾT CƠ CẤU THƯƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ MIỀN BẮC VIỆT NAM (1964 - 1972)”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):103-12. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.687.