Nguyễn, Đức Kiên, Văn Hành Phùng, Anh Tuấn Hoàng, Quang Trung Trần, Đỗ Kiên Trần, và Thị Hiền Bùi. 2024. “THỰC TRẠNG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA KHÍ HẬU ĐẾN MỘT SỐ BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP TẠI TỈNH LAI CHÂU (2016 - 2023)”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):46-54. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.675.