Đồng , Thị Thu Trang, Sơn Nhữ Đình, Đức Thuận Nguyễn, và Thị Ngọc Trường Trần. 2024. “BIẾN CHỨNG THẦN KINH CƠ Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (3):7-16. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i3.672.