Trần, Thị Phượng, và Văn Mến Chử. 2024. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ HỆ NANO LIPID RẮN CHỨA CELECOXIB VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ MỘT SỐ DÒNG TẾ BÀO UNG THƯ VÚ IN VITRO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):35-45. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.662.