Nguyễn, Minh Phương, Văn Mạnh Phan, Hữu Bền Nguyễn, Thị Diệu Hương Phạm, và Phúc Thành Hoàng. 2024. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ Ở NAM GIỚI NGƯỜI VIỆT NAM BẰNG HỆ THỐNG VIENNA TEST SYSTEM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):109-18. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.658.