Nguyễn, Hoàng Trung, Chuyên Nguyễn Văn, Minh Tống Đức, và Kha Trần Văn. 2024. “BIẾN ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ CHỨC NĂNG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG CỦA BỘ ĐỘI KHI HOẠT ĐỘNG TRONG HẦM CÔNG SỰ TẠI ĐẢO A”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):57-69. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.639.