Trịnh, Công Điển, Văn Nam Lê, Thu Trang Nguyễn, Ngọc Thạch Phạm, và Văn Duyệt Lê. 2024. “NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN SARS-CoV-2 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Ở NGƯỜI BỆNH COVID-19”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):322-29. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.635.