Đỗ, Lan Hương, Đức Thuận Nghiêm, và Văn Ba Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN CỦA NỒNG ĐỘ Cf DNA-EBV HUYẾT TƯƠNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ VỚI ĐÁP ỨNG ĐIỀU TRỊ SAU HÓA CHẤT DẪN ĐƯỜNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III-IVa”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):457-67. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.632.