Hoàng, Thị Thanh Thuỷ, Hồng Oanh Dương, Sỹ Hùng Hồ, và Thế Sơn Trịnh. 2024. “SO SÁNH TỶ LỆ CÓ THAI CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH GIỮA 2 NHÓM TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GNRH ĐỒNG VẬN SO VỚI HCG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (2):88-96. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i2.605.