Võ, Sỹ Nhật, và Vinh Bùi Thế. 2024. “XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MOLNUPIRAVIR TRONG VIÊN NANG CỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (5):25-35. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i5.561.