Ngọc Phạm, Điệp, Vinh Quang Đặng, Hưng Khánh Phạm, Phúc Cao Hồng, và Minh Châu Thị Nghiêm. 2024. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ CỦA CHỈ SỐ NLR, PLR TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN BIỂU MÔ VẢY”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):17-25. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.548.