Phạm, Hùng Tiến, Xuân Cường Hoàng, Thị Bích Thủy Võ, Thế Sơn Trịnh, và Như Bình Đỗ. 2024. “TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SINH KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA 4 TÝP VI RÚT DENGUE Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):26-35. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.489.