Nguyễn, Thanh Nga, Thành Bắc Nguyễn, Trung Kiên Nguyễn, Quang Huy Nguyễn, Văn Công Phạm, Đăng Mạnh Lê, Văn Tùng Trần, Đắc Khôi Nguyễn, và Thị Kiều Diễm Nguyễn. 2023. “CA LÂM SÀNG SỐT THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TUỶ SỐNG”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):45-50. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.486.