Nguyễn, Thị Tâm, Mai Anh Hoàng, Khắc Hưng Nguyễn, Thị Thùy Linh Phạm, Mạnh Hà Đỗ, Văn Thi Nguyễn, và Duy Hùng Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU VÀ TÍN HIỆU TRÊN CHUỖI XUNG T2W CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT KHỐI U PHẦN MỀM LÀNH TÍNH VÀ ÁC TÍNH”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 49 (1):36-45. https://doi.org/10.56535/jmpm.v49i1.484.