Nguyễn, Minh Tuấn, Văn Hướng Nguyễn, Hồng Khôi Võ, và Thị Trang Nguyễn. 2023. “BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ BIẾN THỂ GEN Ở NGƯỜI BỆNH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):5-15. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.480.