Nguyễn, Thị Hồng Hạnh, Bá Tùng Nguyễn, Danh Cường Trần, Ngọc Sơn Nguyễn, Quang Anh Phạm, và Thị Trang Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT ĐIỆN DI HUYẾT SẮC TỐ TRONG SÀNG LỌC NGƯỜI MANG GEN THALASSEMIA”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):26-36. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.472.