Phạm, Ngọc Thảo, Đức Thuần Đỗ, Hồng Duyên Cao, Thị Vân Trang Lê, Thị Phương Loan Trần, và Văn Khương Kiều. 2023. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở BỆNH NHÂN COVID-19”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):91-98. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.453.