Nguyễn, Minh An. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VI PHẪU ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN GIAI ĐOẠN 2020 - 2022”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):99-109. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.451.