Nguyễn, Thị Thanh Hải, Thị Hồng Quyên Nguyễn, Quang Đạo Lê, Anh Thơ Lưu, Văn Hùng Phạm, Sỹ Tuấn Nguyễn, và Thị Thu Trang Bùi. 2023. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH SỐT RÉT TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 1 VIỆT NAM TẠI PHÁI BỘ UNISFA (ABYEI)”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):62-71. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.448.