Do, Thi Le Quyen, Huu Tho Ho, Dinh Ung Nguyen, và Tien Tuyen Hoang. 2023. “CORRELATION BETWEEN INTRAHEPATIC CccDNA AND SERUM HBV PgRNA IN TREATMENT-NAÏVE CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):120-30. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.445.