Đỗ, Đức Thuần, Mai Quỳnh Vũ, và Ngọc Thảo Phạm. 2023. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KHẢ NĂNG Y TẾ CƠ SỞ VÀ LÂM SÀNG VỚI THỜI GIAN ĐẾN VIỆN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (8):37-44. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i8.424.