Dương, Hồng Niên, Xuân Nghĩa Vũ, Xuân Tiện Nguyễn, Văn Hùng Nguyễn, và Công Thức Lương. 2023. “THE ASSOCIATION BETWEEN SERUM SOLUBLE ST2 CONCENTRATION AND SOME CLINICAL AND SUBCLINICAL INDICES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE”. Tạp Chí Y Dược học quân sự 48 (6):126-36. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.402.