Đinh, Trọng Hà, Thị Nguyệt Phạm, Quốc Thành Trịnh, và Thế Sơn Trịnh. 2023. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ESTROGEN DẠNG UỐNG VÀ DẠNG BÔI NGOÀI DA LÊN MỘT SỐ YẾU TỐ ĐÔNG MÁU TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN PHÔI ĐÔNG LẠNH TẠI VIỆN MÔ PHÔI LÂM SÀNG QUÂN ĐỘI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (6):49-57. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.377.