Trần, Bảng Đại. 2023. “ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B MẠN TÍNH: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”. Tạp Chí Y Dược học Quân sự 48 (6):5-15. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i6.370.